Voorwaarden

Algemene verhuurvoorwaarden van Koggel Verhuur,

gevestigd te 7707 CT te Balkbrug, Katingerveldweg 37,


ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Zwolle onder nummer 0819 2221.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties tussen Koggel Verhuur en derden.
Koggel Verhuur wordt hierna "verhuurder" genoemd en de derde wordt hierna aangeduid als "huurder".
Indien een huurder (inkoop-en/of huur-)voorwaarden hanteert zullen deze onderhavige voorwaarden van verhuurder
prevaleren voor zover bepalingen uit beide voorwaarden tegenstrijdig zijn, een en ander indien en voor zover partijen
niet uitdrukkelijk schriftelijk anders zullen overeenkomen. Indien tussen verhuurder en huurder afspraken zijn gemaakt
die afwijken van deze voorwaarden, zullen die afspraken schriftelijk moeten zijn vastgelegd.


ARTIKEL 1. AANBIEDINGEN/OVEREENKOMSTEN
Alle aanbiedingen zijdens de verhuurder, hoe ook genaamd en op welke wijze ook gedaan, zijn vrijblijvend, tenzij
uitdrukkelijk anders is vermeld. Bezichtiging van een verhuurlocatie of wijziging van het concept kunnen wijzigingen
met zich brengen. Een overeenkomst en/of wijziging en/of aanvulling van een overeenkomst komt eerst tot stand door
schriftelijke bevestiging van de verhuurder. Geen overeenkomst komt tot stand indien er sprake is van aantoonbare
fouten in de aanbiedingen en/of bevestigingen van verhuurder. Overeenkomsten gesloten door vertegenwoordigers van
verhuurder of andere voor verhuurder optredende tussenpersonen zijn voor verhuurder niet bindend dan na
uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging van de verhuurder. Huurder zal gebonden zijn aan de inhoud van de schriftelijke
bevestiging van de overeenkomst indien hij tegen de inhoud van deze bevestiging niet binnen acht dagen na
dagtekening daarvan bij de verhuurder schriftelijk bezwaar heeft gemaakt. Als er sprake is van meerdere huurders zijn
alle huurders hoofdelijk aansprakelijk voor de verplichtingen van de huurders. Verhuurder is bevoegd van personen die
van hem willen huren te verlangen dat zij zich legitimeren middels een geldig en gangbaar legitimatiebewijs.


ARTIKEL 2. PRIJZEN
Een stijging van kosten die voor verhuurder optreedt na het sluiten van de overeenkomst - bijvoorbeeld een hogere
inkoopprijs van een onderaannemer, of een stijging van aankoopprijzen, lonen, transportkosten, BTW of enige andere
overheidsheffing ­ mag verhuurder aan huurder doorberekenen. Alle door verhuurder aangegeven prijzen zijn exclusief
BTW en gebaseerd op contante betaling bij aflevering. De prijzen van de verhuurder zijn gebaseerd op standaard
standaarduitvoeringen in standaardsituaties en gaan ervan uit dat transport-materialen als karren, kosten, containers,
flight cases en dergelijke tijdens de verhuurperiode op de locatie opgeslagen kunnen blijven. Als blijkt dat van het een
of het ander geen sprake is heeft verhuurder het recht eventuele meerkosten aan huurder in rekening te brengen.
Eventueel door huurder aan verhuurder of diens personeel aangeboden maaltijden en of consumpties worden geacht
uit coulance te zijn verstrekt en kunnen niet aan verhuurder in rekening worden gebracht.


ARTIKEL 3. BETALING
De overeengekomen huurprijs dient door huurder aan verhuurder te worden voldaan binnen 14 dagen na dagtekening
van de factuur, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. Indien de betaling niet of niet volledig binnen deze
genoemde termijn van 14 dagen of op een andere overeengekomen wijze, termijn of datum heeft plaatsgevonden is
huurder over het openstaande factuurbedrag een rentevergoeding verschuldigd van 1,25 procent per maand of gedeelte
van een maand. Bovendien wordt huurder alsdan verschuldigd de buitengerechtelijke incassokosten, welke tussen
partijen worden vastgesteld op 15 % van het openstaande factuurbedrag, met een minimum van € 250,--.
Huurder is verplicht op eerste verzoek of sommatie van de verhuurder zekerheid te stellen ter zake de betaling van het
op grond van de overeenkomst verschuldigde bedrag. Bij niet of niet tijdige voldoening aan dit verzoek/deze sommatie
of wanneer een huurder in verzuim is met tijdige betaling van (een deel van) eerder verzonden facturen is verhuurder
bevoegd de levering op te schorten of de overeenkomst te annuleren, onverminderd het recht van verhuurder op
schadevergoeding. Indien of voor zover verhuurder ten behoeve van huurders speciale aanbiedingen doet en/of onder
welke vorm of benaming ook kortings­ en/of bonusregelingen tot stand brengt of hanteert zullen die aanbiedingen
en/of regelingen slechts van toepassing zijn op die huurders die steeds hebben voldaan en voldoen aan hun
verplichtingen. Het is een huurder niet toegestaan enige verrekening toe te passen m.b.t. het door deze aan
verhuurder verschuldigde bedrag. Alle gedurende de overeengekomen huurperiode te vervallen huurtermijnen zijn
direct opeisbaar in geval van: surséance van betaling of faillissement van huurder, beslaglegging ten laste van of onder
de huurder, besluit van huurder tot gehele of gedeeltelijke staking of overdracht van diens onderneming en/of indien
de huurder twee of meer maal een factuur van verhuurder niet volledig of niet tijdig heeft voldaan. Indien verhuurder
zaken van huurder onder zich heeft is hij gerechtigd daarop voor zijn vordering retentierecht uit te oefenen totdat
huurder aan al zijn verplichtingen heeft voldaan of daarvoor voldoende zekerheid heeft gesteld.


ARTIKEL 4. WAARBORGSOM
Verhuurder is gerechtigd voorafgaand aan enige verhuring van een huurder betaling van een waarborgsom te vorderen.
Verhuurder is gerechtigd om al hetgeen hij wegens de verhuring of in verband met het gehuurde van huurder opeisbaar
heeft te vorderen met de ontvangen waarborgsom te verrekenen. Deze verrekening kan ook gedurende de looptijd van
de huurovereenkomst plaatsvinden. Verhuurder kan in het laatste geval verlangen dat huurder de waarborgsom weer
aanvult. Verhuurder is geen rente over de waarborgsom verschuldigd. Hij is tot terugbetaling van de waarborgsom c.q.
van het restant ervan pas verplicht nadat redelijkerwijs is komen vast te staan dat verhuurder niets meer van huurder
te vorderen heeft of te vorderen zal krijgen. Indien de huurder een waarborgsom niet tijdig betaalt, kan verhuurder
een overeenkomst eenzijdig ontbinden, onverminderd het recht van verhuurder op schadevergoeding.


ARTIKEL 5. HUURDAGEN EN TERMIJNEN
Huurtermijnen lopen door op zaterdagen en zon­ en feestdagen. Indien volgens de schriftelijk door ons verstrekte
informatie huur voor een halve dag mogelijk is, geldt dit uitsluitend van 8 tot 12 of van 13 tot 17 uur. De huurprijs voor
een dag geldt voor 8 uren, voor een weekend 16 uren of 2 dagen
(weekend is vanaf vrijdag 16 uur tot uiterlijk maandag 9 uur) en voor een week 40 uren. Voor een huurperiode van een
dag mag een huurder het gehuurde 24 uur behouden, mits de volgende dag een werkdag is. Als dat niet zo is eindigt de
huur op dezelfde dag. De huurperiode omvat mede de benodigde tijd voor montage- en demontagewerkzaamheden.


ARTIKEL 6. AFLEVERINGSLOCATIE
Huurder bepaalt de plaats, waar het gehuurde wordt opgericht. Huurder staat ervoor in dat het gehuurde op de plaats
van oprichting veilig en zonder kans op beschadiging of kans op schade aan andermans zaken en/of inbreuk op
andermans rechten kan worden opgericht. Huurder is verplicht verhuurder in te lichten over de aanwezigheid van
leidingen, kabels, buizen en andere werken op of in de grond. Het terrein, waarop het gehuurde dient te worden
geplaatst, dient verhard en horizontaal te zijn, goed bereikbaar en berijdbaar met zware vrachtwagens en
terreinheftrucks. Verhuurder kan van huurder verlangen dat deze een andere locatie aanwijst, indien de door huurder
aangewezen locatie hem ongeschikt en/of onveilig en/of niet zonder risico voor schade voorkomt. Op het niet gebruik
maken door verhuurder van deze bevoegdheid kan huurder zich niet jegens verhuurder beroepen. Huurder staat ervoor
in dat op de dag, die voor het afleveren en/of monteren van het gehuurde door verhuurder is overeengekomen, het
betreffende terrein geheel vrij en ontruimd is. Voor alle typen hallen, tenten, podia, etc. moet verankering met stalen
grondpennen van circa 100 cm diep mogelijk zijn.
Voorzieningen, die voor één en ander nodig zijn, worden door huurder getroffen en komen, althans zijn geheel voor zijn
rekening. Voor rekening van huurder zijn ­ tenzij anders vermeld ­ eventueel hak­, breek­, boor­, schilder­ en
timmerwerk, of enige andere aanpassing nodig voor de installatie van het gehuurde. Schade aan het terrein en/of aan
gebouwen, leidingen, buizen of andere voorwerpen op of in de grond als gevolg van het plaatsen en geplaatst houden
van het gehuurde komt/blijft voor rekening van huurder. Huurder is verantwoordelijk voor de (kosten van)
stroomtoevoer, stroomverbruik en wateraan- en afvoer en verbruik. De prijzen van verhuurder zijn gebaseerd op het feit
dat gehuurde zaken op goed bereikbare plaatsen op de begane grond kunnen worden afgeleverd. De kosten van
stagnatie van werkzaamheden uit dien hoofde zijn voor rekening van de huurder. Verhuurder is bevoegd extra te maken
kosten in verband met het afleveren en terughalen aan huurder in rekening te brengen. Als er naar het oordeel van
verhuurder sprake is van onveilige of onwerkbare omstandigheden is verhuurder gerechtigd de montagewerkzaamheden
op te schorten of te staken, zonder dat huurder in verband daarmee aanspraak kan maken op enige schadevergoeding.


ARTIKEL 7. TOESTEMMING VAN DERDEN

Indien voor plaatsing van het gehuurde toestemming van derden en/of (bouw­)vergunning nodig zijn draagt
huurder tijdig zorg voor de verkrijging daarvan. Het niet verkrijgen van de vereiste toestemming en vergunningen komt
geheel voor risico van huurder. Aan een derde te betalen vergoedingen voor het plaatsen en geplaatst houden van het
gehuurde, van welke aard ook, komen geheel voor rekening van huurder, ook indien dergelijke vergoedingen als
voorschot door verhuurder zijn voldaan.


ARTIKEL 8. VERHUUR VOOR BEPAALDE TIJD
Een gesloten huurovereenkomst geldt voor de daarbij overeengekomen duur. Indien huurder niet onmiddellijk aan het
eind van die overeengekomen duur de gehuurde zaak of zaken ter vrije en algehele beschikking van verhuurder stelt
en/of verhuurder de gelegenheid geeft het gehuurde terug te halen of te doen halen verbeurt huurder aan verhuurder
per dag een boete gelijk aan de dagelijkse huursom, onverminderd het recht van verhuurder volledige
schadevergoeding te vorderen.


ARTIKEL 9. VERHUUR VOOR ONBEPAALDE TIJD
Een verhuring voor onbepaalde tijd dient te worden opgezegd. Opzegging door de huurder kan onmiddellijk
plaatsvinden als hij zelf het gehuurde bij verhuurder terugbezorgt. Als verhuurder het verhuurde dient terug te halen
dient de overeenkomst voor onbepaalde tijd door huurder tenminste zeven dagen tevoren te worden opgezegd.


ARTIKEL 10. CONTROLE BIJ ONTVANGST EN TERUGGAVE
Huurder is gehouden de gehuurde zaak of gehuurde zaken onmiddellijk bij aflevering te controleren en te inspecteren
op volledigheid, compleetheid en beschadigingen. Indien huurder niet onmiddellijk voor ingebruikname aan verhuurder
enige reclame uit wordt de gehuurde zaak of worden de gehuurde zaken geacht in goede staat te zijn verhuurd.
Bij teruggave of terugname van het gehuurde geldt dezelfde controleverplichting voor de verhuurder. Reclames dienen
onmiddellijk persoonlijk, telefonisch of per fax te worden gedaan.


ARTIKEL 11. OVERIGE VERPLICHTINGEN VAN DE HUURDER

Huurder mag het gehuurde niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder aan een ander
onderverhuren of wederverhuren of anderszins in gebruik geven. Huurder mag het gehuurde uitsluitend overeenkomstig
de overeengekomen bestemming en volgens eventueel van toepassing zijnde bedieningsvoorschriften gebruiken.
Huurder zal aan het gehuurde geen veranderingen aanbrengen. Het beplakken, beschilderen of anderszins bewerken
van het gehuurde is niet toegestaan. Het ­ tijdelijk ­ aanbrengen van enige wijziging aan het gehuurde of de constructie
daarvan is voor rekening en risico van de huurder. Voor de gevolgen van dergelijke ­ tijdelijke ­ wijzigingen is
verhuurder niet aansprakelijk. Huurder zal elke aanspraak van derden op het gehuurde afwijzen en dient verhuurder
dienaangaande te vrijwaren. Huurder dient verhuurder onmiddellijk van een dergelijke aanspraak in kennis te stellen.
Huurder dient verhuurder onmiddellijk in te lichten indien beslag gelegd wordt op het gehuurde of op zaken die aan de
huurder toebehoren of bij de huurder in gebruik zijn of wanneer zich enige andere omstandigheid voordoet die de
eigendomsrechten van verhuurder zouden kunnen aantasten. Huurder dient in een voorkomend geval de
beslagleggende deurwaarder, curator of bewindvoerder over de verhuring in te lichten en deze te informeren omtrent
de naam-, adres-, woonplaats-, telefoon- en faxgegevens van verhuurder. Vanaf het moment dat het gehuurde ter
beschikking van huurder staat tot het moment waarop de huurovereenkomst eindigt of, indien later, het gebruik van
het gehuurde door huurder eindigt, is huurder verplicht alle in redelijkheid te nemen maatregelen tot voorkoming van
schade aan of verlies van het gehuurde of enig onderdeel daarvan ook feitelijk te nemen. Schade aan of verlies van het
gehuurde, veroorzaakt door personen of zaken van wie of waarvan huurder op enigerlei wijze gebruik maakt, en elke
daaruit voor verhuurder voortvloeiende schade (daaronder begrepen huurderving) komt voor rekening van de huurder.
Ingeval van verhuur van een tent of podium of dergelijke is huurder bij hagel- of sneeuwbuien verplicht onmiddellijk
verwarmingstoestellen in te schakelen, zodat volledige ontdooiing is gegarandeerd in verband met instortings- of
ander gevaar. Huurder is verplicht verhuurder op elk moment toegang te verlenen tot inspectie van het gehuurde en/of
voor het plegen van onderhoud.


ARTIKEL 12. AANSPRAKELIJKHEID VAN VERHUURDER

Verhuurder zal overeengekomen termijnen voor levering, bezorging en/of terughaling nakomen. Verhuurder aanvaardt
geen aansprakelijkheid indien hij op grond van overmacht niet in staat is tot tijdige levering, bezorging en/of terughaling.
Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade die tengevolge van een verhuring direct of indirect aan derden kan ontstaan.
Huurder zal verhuurder terzake voor alle aanspraken van derden vrijwaren. Indien een huurder voor enige werkzaamheid,
zoals laden, lossen of dergelijke, gebruik maakt van de diensten van personeel of van een personeelslid van verhuurder,
wordt geacht dat zodanig personeel(slid) op dat moment in ondergeschiktheid aan of onder verantwoordelijkheid van
huurder werkzaam is en dat huurder ­ ook ten opzichte van verhuurder ­ op dat moment aansprakelijk is voor dat
personeel(slid). Verhuurder aanvaardt in geen geval enige aansprakelijkheid voor indirecte en/of gevolgschade en
evenmin voor immateriële schade. Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade die hoger is dan het schadebedrag
waarvoor hij is verzekerd. Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade wegens lekkage tengevolge van regen, storm,
hagel of dergelijke en evenmin wegens condenswater afkomstig van geplastificeerd zeil.


ARTIKEL 13. ANNULERING
Een met verhuurder aangegane huurovereenkomst kan slechts op schriftelijk verzoek van de huurder en met schriftelijke
instemming van verhuurder en tegen betaling van annuleringskosten worden geannuleerd. Deze kosten bedragen: 40%
van de huurprijs bij annulering meer dan 3 maanden voor aanvang van de huurperiode, 50% van de huurprijs bij
annulering meer dan 2 maanden voor aanvang van de huurperiode, 60% van de huurprijs bij annulering meer dan
1 maand voor aanvang van de huurperiode, 70% van de huurprijs bij annulering korter dan 1 maand voor aanvang van
de huurperiode, 80% van de huurprijs bij annulering korter dan 1 week voor aanvang van de huurperiode.


ARTIKEL 14. ONTBINDING/OPZEGGING
Verhuurder is bevoegd om de huurovereenkomst ­ voorzover niet anders bepaald ­ met onmiddellijke ingang door
middel van een schriftelijke verklaring naar zijn keuze geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien huurder één of meer
verplichtingen jegens verhuurder niet of niet naar behoren nakomt, één en ander onverminderd het recht van verhuurder
op schadevergoeding. Verhuurder is bevoegd om de huurovereenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, wanneer
huurder surséance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard of besluit tot gehele of gedeeltelijke
staking of overdracht van zijn onderneming.


ARTIKEL 15. RISICO VAN HET GEHUURDE

Huurder draagt vanaf het moment dat het gehuurde door huurder afgehaald is, dan wel door verhuurder op locatie
aangevoerd is en tot het moment van de feitelijke terugname ervan door verhuurder het gehele risico van en de
verantwoordelijkheid voor het gehuurde. Huurder is verplicht het gehuurde te verzekeren en verzekerd te houden tegen
schade of beschadiging wegens verlies, diefstal, brand, storm, vandalisme, vernieling, etc. Huurder is verplicht elke
schade aan het gehuurde onmiddellijk aan verhuurder te melden. Zonder toestemming van verhuurder mag huurder niet
tot reparatie overgaan. Reparatie van of verandering aan het gehuurde mag slechts door of vanwege verhuurder
plaatsvinden. Indien het gehuurde buiten de schuld van huurder een gebrek vertoont of is beschadigd zal verhuurder
indien dit nodig en mogelijk is het gehuurde terugnemen en voor een vervangend gehuurde zorgdragen. Indien er geen
vervangend gehuurde beschikbaar is zal huurder voor dat geval het recht hebben de overeenkomst te beëindigen.
Verhuurder is niet verplicht beschadigde zaken terug te nemen of te ruilen. Indien het gehuurde al dan niet gedeeltelijk
door breuk of vermissing niet kan worden teruggegeven heeft verhuurder het recht de vervangingswaarde van huurder
te vorderen. Als het gehuurde een gebrek vertoont of beschadigd is door schuld, toedoen of nalatigheid van de huurder,
wegens bijvoorbeeld onvakkundige behandeling, reparaties door derden, het gebruik van ongeschikte onderdelen of
enige andere reden, niet zijnde gewone slijtage, is verhuurder gerechtigd de kosten van het herstel of de reparatie aan
huurder te berekenen.


ARTIKEL 16. EINDE VAN DE HUUR EN TERUGGAVE VAN HET GEHUURDE
Bij het einde van de huur dient het gehuurde in dezelfde conditie waarin het is verstrekt, geheel gereinigd en
onbeschadigd, ter beschikking van de verhuurder te worden gesteld. Indien blijkt dat het gehuurde een gebrek
vertoont, beschadigd is of niet voldoende gereinigd is, is verhuurder gerechtigd de huurder de kosten van herstel of
reiniging in rekening te brengen. Indien huurder niet in staat is het gehuurde aan verhuurder terug te leveren, althans
het gehuurde niet aan verhuurder teruglevert, is verhuurder gerechtigd van huurder de vervangingswaarde van het
gehuurde te vorderen.


ARTIKEL 17. VERBOD OP NAMAAK OF INBREUK OP RECHTEN
Huurder verklaart de rechten van verhuurder op de ontwerpen van zaken te zullen eerbiedigen en geen
materialen of onderdelen ervan te zullen namaken. Alle door verhuurder in opdracht van huurder vervaardigde
tekeningen, ontwerpen, beschrijvingen, berekeningen en modellen blijven eigendom van verhuurder, die daarop de
enige auteursrechthebbende is.


ARTIKEL 18. TOEPASSELIJK RECHT/GESCHILLEN
Op de overeenkomsten van verhuurder is Nederlands recht van toepassing. Van geschillen over of in verband met het
gehuurde neemt bij uitsluiting kennis de bevoegde rechter binnen het arrondissement Assen.